tisdag 31 januari 2017

Vänföreningen Spontankören kallar till Årsmöte 27/2- 2017


Föreningens medlemmar kallas till Årsmöte den 27/2 kl 20 i Mårtenslunds
matsal.

I Valberedningen sitter Carina Kofued och Gunila Erlandson.
Har ni förslag att ta upp så ska ni maila till spontankoren@gmail.com  senast 14 dagar innan så vi hinner behandla dem.

DAGORDNING               
1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd                           
3.  Fråga om årsmötet är rätt utlyst                                           4.  Fastställande av dagordning                                       
5. Val av mötesfunktionärer                    
    a)  Val av ordförande och sekreterare för mötet                            
    b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare                                  
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 Verksamhetsberättelse för Spontankören 2016.                               
7.  Behandling av ekonomisk berättelse                                                        
8. Behandling av revisorns berättelse                                                    
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen                                 
10. Val av styrelseledamöter                                                                
11.  Val av suppleanter                           
12. Val av revisor                            
13. Val av revisorssuppleant                             
14.Val av valberedning                            
15. Inskickade förslag
Förslag till ändring av Spontankörens stadgar.  Förslaget är:
§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften betalas i form av terminsavgift.
Möjlighet ska finnas för icke medlemmar att delta vid en körövning för att prova på att sjunga i kören. Avgift för detta fastställs årligen av årsmötet.


§ 8 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, vice ordförande och kassör. Minst två av dessa tre i förening tecknar föreningens firma. (Beslutades vid årsmötet 2015 som ett förtydligande av stadgarna och skrivs nu in i stadgarna)
                         
16. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret                                  
17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget förverksamhetsåret      
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet              
19. Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling            
20. Mötet avslutas

Välkommna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar