Vänföreningen

160310
Årsmöte Spontankören.

Måndagen den 29 februari 2016 på Mårtenslunds Servicehus, Brunnsgatan 11B, LUND


Närvarande: Linda Andersson, Solveig Dennbo, Eva Palm,, Elisabeth Magntorn, Lissbeth Lundh, Bengt-Åke Leander, Filippa Mjörndal, Boel Billgren, Christina Persson, Anita Fagerfält, Gunilla Gustin, Carina Kofoed, Marianne Asp, Margot Håkansson, Elsie Darabian, Marianne Roth, Agneta Modeer, Rolf Lindström, Gunila Erlandson, Kerstin Donelius, Monica Gustafsson och Lisbeth Hofbauer.


§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Linda Andersson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar fastställdes genom en närvarolista delades ut och skrevs på.
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigt utlyst.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§ 5 Val av mötesfunktionärer.
a) Val av ordförande och sekreterare
Årsmötet valde Linda Andersson till mötesordförande och Lisbeth Hofbauer till mötessekreterare.
b)Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Årsmötet valde Carina Kofoed och Gunila Erlandson.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för föregående år presenterades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
§ 7 Ekonomisk berättelse.
Den ekonomiska berättelsen för föregående år presenterades av Eva Palm.
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelse.
Revisorerna Monica Gustafsson och Boel Billgren godkänner föregående verksamhetsårs balansräkning och resultaträkning och föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Val av styrelseledamöter
Till ordförande valdes Linda Andersson, till vice ordförande valdes Solveig Dennbo, till kassör valdes Eva Palm, till sekreterare valdes Lisbeth Hofbauer, till övriga ledamöter valdes Lissbeth Lundh, Elisabeth Magntorn och Agneta Modeér.
Årsmötet tillfrågas och godkänner Solveig Dennbo som föreningens firmatecknare tillsammans med Linda Andersson och Eva Palm.
§ 11 Val av suppleanter
Till suppleanter valdes Filippa Mjörndal, Kerstin Donelius och Bengt-Åke Leander.
§ 12 Val av revisorer.
Till revisorer valdes Monica Gustafsson och Boel Billgren.
§ 13 Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant valdes Christina Persson.
§ 14 Val av valberedning.
Till valberedning valdes Margita Bengtsson och Kristina Lindkvist.
§ 15 Inskickade förslag
Inga förslag inskickade.
§ 16 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2015.
Årsmötet godkänner att medlemsavgiften är 1400 kr per år och 700 kr per termin. Vi fortsätter att erbjuda nya att prova på vid ett tillfälle för 20 kr. För fortsatt deltagande och medlemskap i kören betalas avgift för resten av terminen.
§ 17 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år.
Årsmötet godkänner 24 övningstillfällen och mindre konserter i den omfattning det blir möjligt med stöd av Lunds kommun, Sveriges Körförbund, Musik i Syd, Kulturens Bildningsverksamhet och övriga sponsorer. Styrelsen fortsätter att söka pengar som tidigare.
§ 18 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Inga ärenden har hänskjutits.
§ 19Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling
Inga ärenden togs upp.
§20 Övrigt.
Revisorerna föreslår ett förtydligande av föreningens stadgar §8. Firmateckning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, vice ordförande och kassör och att minst två av dessa tre i förening tecknar föreningens firma.
§ 21 Mötets avslutande.
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
Lund den 29 februari 2016.
----------------------------------- -------------------------------------
Linda Andersson, mötesordförande 
Lisbeth Hofbauer, sekreterare
Justeras Justeras
---------------------------------- ------------------------------------
Carina Kofoed 
Gunila Erlandson
Föreningens medlemmar kallas till Årsmöte den 29/2 kl 20 i Mårtenslunds
matsal.

Har ni förslag att ta upp så ska ni maila till spontankoren@gmail.com  senast 14 dagar innan så vi hinner behandla dem.

DAGORDNING               
1. Årsmötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd                           
3.  Fråga om årsmötet är rätt utlyst                                           4.  Fastställande av dagordning                                       
5. Val av mötesfunktionärer                    
    a)  Val av ordförande och sekreterare för mötet                            
    b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare                                  
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse                              
7.  Behandling av ekonomisk berättelse                                                        
8. Behandling av revisorns berättelse                                                    
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen                                 
10. Val av styrelseledamöter                                                                
11.  Val av suppleanter                           
12. Val av revisor                            
13. Val av revisorssuppleant                             
14.Val av valberedning                            
15. Inskickade förslag                         
16. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret                                  
17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget förverksamhetsåret      
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet              
19. Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling            


20. Mötet avslutas


Spontankören Verksamhetsberättelse 2015

Spontankören som startades av Lunds kommun i samband med projektet Sommarlund 2011, har från och med 2015 erbjudits att ha sina körövningar i matsalen på Mårtenslunds äldreboende. De boende som vill och har möjlighet är välkomna att vara med under körövningarna. Detta samarbete uppskattas mycket av kören. Förhoppningsvis kan efterhand allt fler av de boende lockas till körens övningar.

En nyhet är också att Spontankören som ideell förening, från 2015 drivs helt i egen regi. Körövningarna som är basen i verksamheten bekostas genom medlemsavgifter i Spontankörens Vänförening. Stödet från sponsorer är en förutsättning för att utöver körövningarna kunna genomföra konserter och framträdanden samt ha en professionell marknadsföring.


En annan förändring är att Spontankören under 2015 haft stöd av musiker som kompat med piano och slagverk under några körövningar och vid ett par konserter, detta som ett led i att utveckla kören.

Körledaren Bodil Bendixon har inspirerat och lett kören vid 24 körövningar och 10 konserter under året. En repertoar med pop, rock, folk, visa, schlager, etno, allvar, skoj och nytt har erbjudit ett omväxlande smörgåsbord som utvecklat kören. Målet för kören är att bygga broar mellan olika kulturer och länka samman människor i alla åldrar, med olika etnicitet och samhällstillhörigheter. Här välkomnas alla som vill prova och alla som vill stanna kvar i kören. Medlemsavgift löstes av 115 personer löpande under vårterminen och 98 under hösten. Möjligheten att prova på en gång för tjugo koronor utnyttjades av 29 personer under våren och 36 under hösten. Principen att kunna prova på en gång för tjugo kronor är viktig för att kören ska kunna nå ut till alla.

Stödet från sponsorer är en förutsättning för Spontankörens öppenhet och existens. Bidragsgivare under året är:

Sparbanksstiftelsen Öresund: bidrag till konsertprojektet ”Delad glädje – dubbel glädje”, Lunds kommun: bidrag till konsertprojekt ”Spontankören sprider ny glädje ut i verkligheten” samt tillgång till fast lokal. Musik i Syd och Lunds Körfestival: marknadsförings- och informationsmaterial.

Kören har samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet vilket ger visst stöd till körens verksamhet.

Sparbanksstiftelsen Öresund och Lunds kommun har efter ansökan från Vänföreningens styrelse beviljat generösa bidrag. Det har medfört att kören kunnat genomföra ett antal konserter för att sprida kunskap om att Spontankören finns, locka nya deltagare till kören samt visa på sångens glädje och kraft för olika målgrupper. Tillgången till en fast lokal för körövningarna på Mårtenslunds äldreboende i Lund är också ett viktigt sponsorstöd.

Utöver de 24 körövningarna har följande konserter genomförts:

2015-03-29 Konsert På gator och torg
2015-04-11 Konsert På gator och torg
2015-04-30 Konsert på Träffpunkt Papegojlyckan, Lunds kommun
2015-05-20 Konsert på KOMVUX / SFI
2015-07-05 Sommarlund, konsert i Bjeredsparken
2015-09-05 Konsert vid Humorfestivalen
2015-10-17 Konsert under Konstkvällen i Lund på Kulturen
2015-11-30 Konsert under Lund Lyser i Lundagård
2015-12-03 Konsert på Mårtenslunds äldreboende, Lunds kommun vid två avdelningar
2015-12-16 Konsert på Träffpunkt Papegojlyckan, Lunds kommun

Vänförening arbetar helt ideellt. Styrelsens/Föreningens uppgifter omfattar allt från ansvar för att lokalen ställs i ordning, olika informations- och marknadsföringsinsatser, sökande efter och kontakt med sponsorer, kontakter med konsertarrangörer, uppdatering av hemsida, medlemskontakter, ekonomi, administration och uppföljning.

Styrelsen för Spontankörens Vänföreningen har haft följande sammansättning 2015:
 Ordförande Linda Andersson
 Vice ordförande Solveig Dennbo 
Sekreterare Lisbeth Hofbauer
 Kassör Eva Palm
 Ledamot Elisabeth Magntorn 
Ledamot Lissbeth Lund
 Ledamot Agneta Modéer 
Suppleant Bengt-Åke Leander
 Suppleant Filippa Mjörndal
 Suppleant Kerstin Donelius 
Suppleant Vakant 
Valberedning Margita Bengtsson, Margareta Abramsson och Anne-Marie Jönler
 Revisorer Monica Gustafsson och Boel Billgren 
Revisorssupleant Christina Persson

För Styrelsen 2016-01-24

Linda Andersson                     Eva Palm


Årsmöte Spontankören.
Torsdagen den 12 mars 2015 på Mårtenslunds Servicehus, Brunnsgatan 11B, LUND

Närvarande: Solveig Dennbo, Eva Palm, Margareta Abramsson, Elisabeth Magntorn Lissbeth Lundh, Bengt-Åke Leander, Lonny Nilsson, Bodil Bendixon, Filippa Mjörndal, Ann-Marie Jönler, Maj-Britt Hallberg, Boel Billgren, Christina Persson, Anita Fagerfält, Gunilla Gustin, Birgitta Appelquist, Margita Bengtsson, Gunila Erlandsson, Kerstin Donelius, Birgitta Löfkvist, Anke von Belino och Lisbeth Hofbauer.

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens vice ordförande Solveig Dennbo hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
Årsmötet tillfrågas och beslutar att adjungera körledare Bodil Bendixon.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar fastställdes genom en närvarolista delades ut och skrevs på.
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigt utlyst.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§ 5 Val av mötesfunktionärer.
Val av ordförande och sekreterare
Årsmötet valde Solveig Dennbo till mötesordförande och Lisbeth Hofbauer till mötessekreterare.
     b)Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Årsmötet valde Bengt-Åke Leander och Kerstin Donelius.
§ 6 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för föregående år presenterades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
§ 7 Ekonomisk berättelse.
Den ekonomiska berättelsen för föregående år presenterades av Eva Palm.
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelse.
Revisor Monica Gustafsson och revisors suppleant Lonny Nilsson godkänner föregående verksamhetsårs balansräkning och resultaträkning och föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Val av styrelseledamöter
Margareta Abramsson i valberedningen lämnar förslag.
Till ordförande valdes Linda Andersson, till vice ordförande valdes Solveig Dennbo, till kassör valdes Eva Palm, till sekreterare valdes Lisbeth Hofbauer, till övriga ledamöter valdes Lissbeth Lundh, Elisabeth Magntorn och Agneta Modeér.
Årsmötet tillfrågas och godkänner Solveig Dennbo som föreningens firmatecknare tillsammans med Linda Andersson och Eva Palm.
§ 11 Val av suppleanter
Till suppleanter valdes Filippa Mjörndal, Kerstin Donelius och Bengt-Åke Leander.
§ 12 Val av revisorer.
Till revisorer valdes Monica Gustafsson och Boel Billgren


§ 13 Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant valdes Christina Persson.
§ 14 Val av valberedning.
Till valberedning valdes Margita Bengtsson, Margareta Abramsson och Ann-Marie Jönler.
§ 15 Inskickade förslag
Inga förslag inskickade.
§ 16 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2015.
Enligt beslut på extra Årsmöte den 27 nov. 2014 fastställdes medlemsavgiften till 700 kr per termin. Vi erbjuder nya att prova på vid ett tillfälle för 20 kr. För fortsatt deltagande och medlemskap i kören betalas resterande 680 kr. 
§ 17 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år.
Årsmötet godkänner 24 övningstillfällen och mindre konserter i den omfattning det blir möjligt med stöd av Lunds kommun, Sveriges Körförbund, Musik i Syd, Kulturens Bildningsverksamhet och övriga sponsorer.
§ 18 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Inga ärenden har hänskjutits.
§ 19Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling
Inga ärenden togs upp.
§ 20 Mötets avslutande.
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.Lund den 17 mars 2015.
-----------------------------------                                        -------------------------------------
Solveig Dennbo, mötesordförande Lisbeth Hofbauer, sekreterare
Justeras Justeras---------------------------------- ------------------------------------
Kerstin Donelius Bengt-Åke LeanderÅrsmöte Spontankören.
Torsdagen den 27 februari 2014 i Svaneskolans aula, Möllegatan 6 i Lund.

Närvarande: Linda Andersson, Solveig Dennbo, Eva Palm, Margareta Abramsson, Lissbeth Lundh, Elisabeth Boye, Bengt-Åke Leander, Lonny Nilsson, Anna Papadelis Thomell, Carina Kofoed, Monica Gustafsson, Christina Persson, Bodil Bendixon, Homa Habibi, Ingela Johansson, Elisabeth Magntorn, Filippa Mjörndal, Anita Fagerfält, Gunilla Gustin, Birgitta Appelquist, Margita Bengtsson Gunila Erlandsson, Kerstin Donelius och Lisbeth Hofbauer.

§1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Linda Andersson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
Årsmötet tillfrågas och beslutar att adjungera körledare Bodil Bendixon.
§2 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar fastställdes genom en närvarolista delades ut och skrevs på.
§3 Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigt utlyst.
§4 Godkännande av dagordning.
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§5 Val av mötesfunktionärer.
Årsmötet beslutade välja Elisabeth Magntorn, Lissbeth Lundh och Homa Habibi.
§5a Val av mötesordförande och sekreterare.
Årsmötet valde Linda Andersson till mötesordförande och Lisbeth Hofbauer till mötessekreterare.
§5b Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Årsmötet valde Bengt-Åke Leander och Anna Papadelis Thomell.
§6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för föregående år presenterades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
§7 Ekonomisk berättelse.
Den ekonomiska berättelsen för föregående år presenterades av Eva Palm.
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.
§8 Revisionsberättelse.
Revisorn Ingela Johansson godkänner föregående verksamhetsårs balansräkning och föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§9Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§10 Val av styrelseledamöter
Margareta Abramsson i valberedningen lämnar förslag.
Till ordförande valdes Linda Andersson, till vise ordförande valdes Solveig Dennbo, till kassör valdes Eva Palm, till sekreterare valdes Lisbeth Hofbauer, till övriga ledamöter valdesLissbeth Lundh, Elisabeth Magntorn och Carina Kofoed.
Årsmötet tillfrågas och godkänner Solveig Dennbo som föreningens firmatecknare.
§11 Val av suppleanter
Till suppleanter valdes Filippa Mjörndal, Homa Habibi, Agneta Modeer och
Bengtke Leander.
§12 Val av revisor.
Till revisor valdes Ingela Johansson.
§13 Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant valdes Monica Gustafsson.
§14 Val av valberedning.
Till valberedning valdes Margareta Abramsson och Margita Bengtsson.

§15 Inskickade förslag
Monica Gustafsson uppskattar att förslagslådan gör möjligt för medlemmarna att ventilera sina åsikter utan att det tar tid från körsången. Men tycker att vi inte ska gå runt och sjunga påstan eftersom det är svårt att höra de andra stämmorna och eftersom vi når så liten publik. En del körmedlemmar har också svårt att förflytta sig långa sträckor. Ett  bra  förslag som vi ska åtgärda.
§16 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2014.
Årsmötet tar upp en diskussion om att höja avgiften med 30 kr per gång, men avvaktar eftersom tanken är att alla ska ha möjlighet att kunna delta.
Årsmötet fastställer 20 kr per övningstillfälle och 240 kr per termin.
§17 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år.
Årsmötet godkänner 24 övningstillfällen och mindre konserter i den omfattning det blir möjligt med stöd av Lunds kommun, Sveriges körförbund och Musik i Syd och med hjälp av sponsorer.
Vi kommer att ha en större konsert i Stadshallen den 30 mars. Deltagande i Valborgsfirandet i Stadsparken och eventuellt deltagande i nationaldagsfirande.
§18 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Inga ärenden har hänskjutits.
§19Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling
Inga ärenden togs upp.
§20 Mötets avslutande.
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.                                
Linda Andersson, ordförandeLisbeth Hofbauer, sekreterare


Justeras


Anna Papadelis Thomell


Justeras


Bengt-Åke Leander
Vänföreningens stadgar

Stadgar för vänföreningen Spontankören
Antagna vid konstituerande möte 2013-01-29

§ 1 Föreningens firma 
Föreningens firma är Spontankören.

§ 2 Ändamål 
Föreningen är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, vars ändamål är att skapa glädje och gemenskap genom körsång. Vi välkomnar alla, för att bygga broar mellan olika kulturer och länka samman människor i alla åldrar, med olika etnicitet, från olika kulturer och samhällstillhörigheter.
Vårt motto är: ”Kan du andas och tala, så kan du sjunga!”

§3 Säte 
Föreningen har sitt säte i Lund.

§4 Medlemskap 
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar

§5 Medlemsavgifter 
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
I Spontankören ska medlem betala en avgift vid varje tillfälle men har även möjlighet att betala en avgift per termin.

§6 Styrelsen 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt 3 övriga ledamöter jämte 4 suppleanter.
Vid förfall inträder suppleant.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§7 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 3 styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 5 personer är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§8 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, viceordförande och kassör och
att två i förening tecknar föreningens firma.


§9 Räkenskaper 
Räkenskapsår och styrelsens mandattid ska vara 1 januari till 31 december

§ 10 Valberedning 
Valberedningen utses på årsmötet

§ 11 Revisorer 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

§12 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den
31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Förslag från medlemmar till årsmötet ska vara inlämnade 14 dagar före årsmötet.
Kallelse med bifogad dagordning ska ges ut till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 5 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Dagordning vid årsmötet.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande och sekreterare för mötet b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Behandling av ekonomisk berättelse
8. Behandling av revisorernas berättelse
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av styrelseledamöter på 2 år (ordförande, samt 2 ledamöter vartannat år, kassör och sekreterare vartannat år)
11. Val av 2 suppleanter på 1 år
12. Val av två revisorer
13. Val av 1 revisorsuppleant
14. Val av valberedning
15. Motioner.
16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, riktlinjer och budget för kommande verksamhetsår
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
19. Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling
20. Avslutning.

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.


§ 13 Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§14 Regler för ändring av stadgarna 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. 

§15 Uteslutning 
 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§16 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål i körens anda.Spontankören  Verksamhetsberättelse  2014

Spontankörens Vänförening kan nu redovisa sitt andra år som ideell förening med uppgift att underlätta Spontankörens arbete och säkra dess närmaste framtid. Föreningens styrelse har under året, tillsammans med körledaren Bodil Bendixon, arbetat fram en delvis ny inriktning för kören i samband med att Spontankören från och med 2015 kommer att upphöra att drivas i projektform. Därmed upphör det ekonomiska stöd till körledarens lön från Sveriges Körförbund och stödet till körövningslokalen på Svaneskolan från Lunds kommun. Styrelsen har också utöver den löpande administrationen arbetat med att söka sponsorer till de externa arrangemangen och till delar av marknadsföringen.  
Körledaren Bodil Bendixon har inspirerat och lett kören vid 24 körövningar och 10 konserter under året. Deltagandet med i genomsnitt 85 sångare per körövning visar på ett stort intresse för kören, som en spontan kör öppen för alla. En repertoar med pop, rock, folk, visa, schlager, etno, allvar, skoj och nytt har erbjudit ett omväxlande smörgåsbord som utvecklat kören. Tillgången till en fast lokal för körövningarna i Svaneskolans aula, Möllegatan 6 i Lund har underlättat körens arbete. Målet för kören är att bygga broar mellan olika kulturer och länka samman människor i alla åldrar, med olika etnicitet och samhällstillhörigheter. Här välkomnas alla som vill prova och alla som vill stanna kvar i kören. Tjugo kronor per person och körövning är den avgift som gjort det möjligt för alla som vill, att delta. Detta har lockat totalt 196 personer att sjunga i kören under våren och 175 under hösten 2014.

Stödet från sponsorer är en förutsättning för Spontankörens öppenhet och existens.  Bidragsgivare under året är:
Sveriges Körförbund:  bidrag till körledararvode, Musik i Syd och Lunds Körfestival: marknadsförings- och informationsmaterial, Sparbanksstiftelsen Öresund:  bidrag till konsert- projektet ”Körsång som Friskvård”, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta: bidrag till konsertprojektet ”Körsång som Friskvård”, Kulturens Bildningsverksamhet bidrag till konsertprojektet ”Sångarglädje på Habo Gård”, Lunds kommun Kultur & Fritid: lokal för körövningar samt till busstransport.
Kören har samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet vilket ger visst stöd till körens verksamhet.

Utöver de 24 körövningarna har följande konserter genomförts:.
2014-03-30 Konsert i Lunds Stadshall
2014-04-30 Konsert vid Lunds kommuns valborgsfirande i Stadsparken 
2014-05-03 Konsert På Gator och Torg  
2014-06-06  Konsert på Habo Gård vid firande av Sveriges Nationaldag
2014-10-04 Konsert På Gator och Torg under Långlördag i Lund
2014-10-18 Konsert under Kördagar i Lund, Lunds Körfestival
2014-11-08 Konsert på Vänskapens Hus
2014-11-28 Konsert på Lekterapin, Lunds Universitetssjukhus
2014-11-28 Konsert på Mårtenslunds äldreboende Lunds kommun vid två avdelningar
Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har efter ansökan från Vänföreningens styrelse beviljat generösa bidrag. Det har medfört att kören kunnat genomföra ett antal konserter för att sprida kunskap om att Spontankören finns, locka nya deltagare till kören samt visa på sångens glädje och kraft för olika målgrupper. Vid konserterna har kören alltid mött ett positivt gensvar från publik och arrangörer. Konserten i Lunds stadshall ingick i konsertprojektet ”Sångarglädje som får livet att lyfta” 2013 och flyttades till 2014 i samråd med sponsorerna.
Vänföreningen har under året sökt sponsorstöd till externa konserter även för 2015 och  har beviljats ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Öresund och Lunds kommun. 


Styrelsen för Spontankörens Vänföreningen har 2014 haft följande sammansättning:
Ordförande Linda Andersson                                                                                                
 Vice ordförande  Solveig Dennbo                                                                                 
 Sekreterare  Lisbeth Hofbauer                                                                                            
 Kassör  Eva Palm                                                                                                                           Ledamot  Elisabeth Magntorn                                                                                                
 Ledamot  Lissbeth Lund                                                                                                   
Ledamot Vakant Carina Kofoed                                                                                    
 Suppleant  Bengt-Åke Leander                                                                                           
 Suppleant  Homa Habibi                                                                                                
Suppleant  Agneta Modéer                                                                                             
Suppleant  Filippa Mjörndal

Valberedning
 Margareta Abramsson och Margita Bengtsson
Revisor
Ingela Johansson och Monica Gustafsson
Revisorssupleant
Lonny Nilsson

För Styrelsen


Linda Andersson                                      Eva Palm

Spontankören Verksamhetsberättelse 2013

Under 2013 bildades en ideell förening för Spontankören, en vänförening, för att underlätta Spontankörens arbete och säkra dess närmaste framtid.
Körledaren Bodil Bendixon har inspirerat och lett kören vid 24 körövningar och 9 konserter under året. Deltagandet med i genomsnitt 91 sångare per körövning visar på ett stort intresse för kören, som en spontan kör öppen för allaEn repertoar med pop, rock, folk, visa, schlager, etno, allvar, skoj och nytt har erbjudit ett omväxlande smörgåsbord som utvecklat kören. Tillgången till en fast lokal för körövningarna i Svaneskolans aula, Möllegatan 6 i Lund har underlättat körens arbete. Målet för kören är att bygga broar mellan olika kulturer och länka samman människor i alla åldrar, med olika etnicitet och samhällstillhörigheter. Här välkomnas alla som vill prova och alla som vill stanna kvar i kören. Tjugo kronor per person och körövning är den avgift som gjort det möjligt för alla som vill, att delta.

Stödet från sponsorer är en förutsättning för Spontankörens öppenhet och existens.Bidragsgivare under året är:
Sveriges Körförbundbidrag till körledararvode, Musik i Syd och Lunds Körfestival:marknadsförings- och informationsmaterial, Sparbanksstiftelsen Öresund:  bidrag till konsert- projektet ”Sångarglädje som får livet att lyfta”, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta: bidrag till konsertprojektet ”Sångarglädje som får livet att lyfta”, Lunds kommun Kultur & Fritid: lokal.
Kören har under året inlett samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet vilket ger visst stöd till körens verksamhet.

Utöver de 24 körövningarna har följande konserter genomförts: Arrangör anges inom parentes.
2013-04-10 Konsert på två avdelningar vid Lunds lasarett Dialysenheten (Dialysenheten)
2013-04-30 Konsert vid Lunds kommuns valborgsfirande i Stadsparken (Lunds kommun)
2013-05-15 Konsert På Gator och Torg (Handelsföreningen i Lund)
2013-05-18 Konsert På Gator och Torg (Handelsföreningen i Lund)
2013-09-28 Konsert På Gator och Torg (Projektet, se nedan)
2013-10-19 Konsert under Kördagar i Lund (Lunds Körfestival)
2013-11-06 Konsert på KomVux/SFI (Projektet, se nedan)
2013-11-24 Konsert på Mårtenslunds äldreboende Lunds kommun (Projektet, se nedan)
2013-12-14 Flashmob på Saluhallen i Lund (Projektet, se nedan)
Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har efter ansökan från Vänföreningens styrelse beviljat generösa bidrag. Det har medfört att kören kunnat genomföra ett antal konserter för att sprida kunskap om att Spontankören finns, locka nya deltagare till kören samt visa på sångens glädje och kraft för olika målgrupper. Vid konserterna har kören alltid mött ett positivt gensvar från publik och arrangörer. Den avslutande konserten i konsertprojektet ”Sångarglädje som får livet att lyfta” i Lunds stadshallhar flyttats till 2014-03-30.

Styrelsen för Spontankörens Vänföreningen har 2013 haft följande sammansättning:
Ordförande  Linda Andersson                                                                                          
   Vice ordförande  Vakant (efter Anci Hansson) Tf Solveig Dennbo                       
  Sekreterare  Lisbeth Hofbauer                                                                                      
  Kassör  Eva Palm                                                                                                                          Ledamot  Elizabeth Boye                                                                                            
 Ledamot  Lissbeth Lund                                                                                             
  Ledamot Vakant (efter Margareta Abramson)                                                             
  Suppleant  Solveig Dennbo                                                                                        
  Suppleant  Homa Habibi                                                                                          
  Suppleant  Elisabeth Magntorn                                                                             
   Suppleant  Filippa Mjörndal

Valberedning
Angela Johnsson Tf  Carina Kofoed och Margareta Abramsson
Revisor
Ingela Johansson och en vakant

För Styrelsen

Linda Andersson


 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar